OPINIE PREZESA

związaną z obecną sytuacją w świecie podatkowym
jak i covidowym.

Odcinek nr 6 – 24 maja 2022 r. – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako działalność gospodarcza cz. II

         Pierwszą część zakończyłem na art. 157. Postęp informatyczny wymusił w dziedzinie kodeksowej dopisanie nowych nowoczesnych rozwiązań. Takie rozwiązania zawarto w art. dotyczącym wzorca umowy. Poniżej przytoczę zapisy tego artykułu, który należy poznać, aby świadomie wybrać sposób zawierania umowy.

§ 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy.
§ 2. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Umowa, o której mowa w § 1, zawarta jest po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.
§ 4. (uchylony)
§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wzorzec innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.
Tyle przepisy prawa na ten temat. Jest on dość jasny i przejrzysty. Rozszerzająco należy jedynie dodać, że:
nie jest konieczne regulowanie kompetencji poszczególnych organów;
sposobu ich wyboru;
reprezentacji spółki.
Powyższe wynika z faktu, że w przypadku braku takich zapisów stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. Należy ponadto dodać, że w przypadku spółek, o których mowa, powołanych do życia przy użyciu elektronicznego wzorca umowy, wybór oraz modyfikacja postanowień umowy są znacznie ograniczone. Wspólnicy mogą dokonywać zmian w umowie spółki w sposób tradycyjny, czyli poprzez uchwałę u notariusza.
Artykuł 158 Kodeksu stanowi o aporcie do spółki, czyli wkładów niepieniężnych. Sytuacja taka jest stosunkowo rzadka i w związku z tym dla zainteresowanych radzę zapoznać się szczegółowo. Ja ze swojej strony jedynie przytoczę w całości (celem rozwiania wątpliwości) § 3 tego artykułu, który rozwiewa wszelkie wątpliwości: „Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki”.
Kolejny artykuł, czyli 159, jest bardzo ważny z punktu widzenia wspólników. Niewykorzystanie możliwości i wskazań jego zapisu rodzi opłakane skutki w stosunkach między wspólnikami, władzami spółki, co w zasadniczy sposób wpływa na jej funkcjonowanie. Stanowi on o szczególnych korzyściach i obowiązkach. Artykuł ten jest jednozdaniowy, ale wyczerpujący problem. Cytuję go w całości: „Jeżeli wspólnikowi mogą być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, inne obowiązki wobec spółki, należy to pod rygorem bezskuteczności wobec spółki dokładnie określić w umowie spółki”. Tylko tyle i aż tyle. Życie potrafi płatać różne figle, dlatego stosowanie się do powyższego jest bardzo ważne. Właściwe i precyzyjne zapisy umowne zapobiegną z pewnością nieporozumieniom i konfliktom wewnątrz spółki. W ramach tego artykułu mogą być wielorakie rozwiązania, dlatego zainteresowanych odsyłam do komentarzy tego artykułu. Jedynie dla rozbudzenia ciekawości podam, że w ramach tego artykułu zapisuje się: pracę dodatkową na rzecz spółki, udziały uprzywilejowane, dywidendy uprzywilejowane, pierwszeństwo w wypłacie dywidend i inne.
Artykuł 160 mówi o Firmie, prościej o jej nazwie. Często wspólnicy mają dylemat, jaką nadać jej nazwę, aby dobrze się kojarzyła, miała związek z prowadzoną działalnością lub nazwisko głównego udziałowca, względnie jakiś wymyślony skrót. Powyższy artykuł, co do nazwy, daje pełną dowolność, wskazując jednak że spółka powinna zawierać dodatkowe oznaczenie: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrót tego wyrażenia. Dla pełnego obrazu tego zapisu przytaczam go w całości:
§ 1. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.
Artykuły 161, 162, 163 – jest to szczególny zapis Kodeksu, który mówi o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Jest to postać spółki niepełnej, nazywanej również ułomną. Forma taka, czyli przedsionek właściwej spółki, jest stosowana dość rzadko w sytuacji przygotowania właściwego gruntu dla spółki z o.o. Często żywot takiej spółki jest stosunkowo krótki i kończy się wpisaniem spółki z o.o. do rejestru albo rozwiązania spółki z o.o. lub też zatwierdzeniem przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego spółki w organizacji.
Zainteresowanych taką formą przejściową utworzenia podmiotu gospodarczego zapraszam do zgłębienia praw i obowiązków spółki w organizacji.
Tyle byłoby w tym odcinku. Zdaję sobie sprawę, że materia omawiana dla zwykłego śmiertelnika jest dość trudna, dlatego staram się ją podawać w małych dawkach. Osoby, które jednak mają niedosyt w poruszanych kwestiach, mogą sięgnąć do dostępnej literatury lub Internetu. Przestrzegam jednak, że w Internecie znajdziecie bardzo różną wiedzę, często niefachową. Należy robić to rozważnie. Często spotykam się z „odkrywcami”, którzy mówią, aby zrobić to tak lub tak z dużą korzyścią. Wówczas po konfrontacji z przepisami mówię, ale nie uwzględniono tego lub tamtego. Ktoś po prostu nie doczytał. Niektórym się udaje, ale czy nie za duże ryzyko? Oceniajcie realnie!

                                                  prezes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *